تحلیل زنجیره ارزش صنعت

مرکز پیشرفته توسعه زنجیره ارزش (VCDC) ، در زمینه بررسی و تحلیل زنجیره ارزش، خدمات زیر را به هلدینگ ها، سرمایه گذاران، بانک ها، صنایع کلان و خرد و دیگر مشتریان خود ارائه می دهد:

  • بررسی زنجیره ارزش کسب و کار
  • بررسی و تحلیل نقاط قوت و ضعف زنجیره ارزش
  • ارائه راهکار برای ارزش آفرینی از طریق تکمیل زنجیره ارزش محصول
  • ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه سرمابه گذاری در هر یک از زنجیره های کسب و کار