مشاوره سرمایه گذاری

ارائه ایده های ناب، تجاری سازی ایده، شناسایی، تعریف و پیشنهاد طرحهای پر بازده تجاری در صنایع بالادست، میان دست و پایین دست صنایع شیمیایی، نفت، گاز و پتروشیمی در چارچوب توسعه و تکمیل زنجیره ارزش، مشاوره و ارائه مدل های مختلف سرمایه گذاری، مشاوره در نیازسنجی بازار، ارزیابی منابع سازمانی، ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه در سرمایه گذاریهای جدید و توسعه ای، از اهم خدمات مشاوره سرمایه گذاری مرکز پیشرفته توسعه زنجیره ارزش به مشتریان می باشد.